حسابداری حقوق و دستمزد

خانه / بازار کار / حسابداری حقوق و دستمزد

در دنیای محاسبات و اعداد و ارقام، حسابداری حقوق و دستمزد یکی از مهمترین مباحثی است که کسب و کارها، چه بزرگ و چه کوچک با آن درگیر هستند. در این دوره هرآنچه که باید در مورد حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن بر اساس قانون کار بدانید را توضیح می دهیم.

مراحل تشکیل دهنده این فرآیند را توضیح می دهیم. برخی از اصول محاسبه حقوق و دستمزد

  1. تعیین حقوق پایه در حسابداری حقوق و دستمزد

  2. محاسبه اضافه کاری

  3. محاسبه میزان مزایای نیروی کار

    مزایای مستمر

    مزایای غیر مستمر

  4. محاسبه مالیات حقوق و دستمزد

  5. حق بیمه تامین اجتماعی در حسابداری حقوق و دستمزد

تماس با ما