فروشگاه

کتاب کاربر ICDL

تومان 0

کامل ترین کتاب درسی کاربر ICDL مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

رایانه کار ICDL ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ECDL ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ICDL ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﻛﺎﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻞ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺎپ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎ ﻭﺏ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

و همچنین آموزش دوره های کاربری نرم افزار های اداری مجموعه microsoft office شامل دوره های microsoft word ، microsoft excel، microsoft powerpoint، microsoft access می باشد.

ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

این کتاب  مجموعه ای از :

  • درسنامه
  • سوالات نظری چند گزینه ای
  • پاسخ های تشریحی
  • آزمون های آزمایشی و عملی

ناموجود

کامل ترین کتاب درسی کاربر ICDL مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

رایانه کار ICDL ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ECDL ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ICDL ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﻛﺎﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻞ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺎپ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎ ﻭﺏ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

و همچنین آموزش دوره های کاربری نرم افزار های اداری مجموعه microsoft office شامل دوره های microsoft word ، microsoft excel، microsoft powerpoint، microsoft access می باشد.

ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

این کتاب  مجموعه ای از :

  • درسنامه
  • سوالات نظری چند گزینه ای
  • پاسخ های تشریحی
  • آزمون های آزمایشی و عملی
تماس با ما